Środa | 17 październik | 2018

Dodatkowy seans filmu “BOGOWIE”

bogowie-23Jeżeli ktoś nie widział jeszcze filmu “Bogowie”, zapraszamy do Kina Niwa na dodatkowy seans w niedzielę, 30 listopada o godz. 13.00.

Wydarzenia opowiedziane w filmie obejmują okres zaledwie trzech lat, od 1983-1986 roku. Tylko tyle i aż tyle, gdyż były to bodaj najważniejsze, ale i najtrudniejsze momenty w życiu Profesora Religi. Wybitnego kardiochirurga zagrał To­masz Kot, który miał już oka­zję zmie­rzyć się z kinem bio­gra­ficz­nym i z rolą Ryśka Rie­dla. Z suk­ce­sem prze­niósł na ekran po­stać wo­ka­li­sty Dżemu, to samo udaje mu się przy wcie­la­niu się w Zbi­gnie­wa Re­li­gę. Przy­gar­bio­ny prze­cha­dza się szpi­tal­ny­mi ko­ry­ta­rza­mi, od­pa­la­jąc co chwi­lę ko­lej­ne­go pa­pie­ro­sa. Aktor nie prze­ry­so­wu­je swo­jej po­sta­ci, choć łatwo mógł po­paść w pa­ro­dię. Do­kład­nie od­da­je gesty, ruch i cha­rak­te­ry­stycz­ne gry­ma­sy le­ka­rza - two­rzy wy­ra­zi­ste­go bo­ha­te­ra, któ­re­go ob­ser­wu­je­my za­rów­no w życiu pry­wat­nym i tym za­wo­do­wym.

Ten film po prostu trzeba zobaczyć!