Poniedziałek | 15 październik | 2018

Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury ogłasza konkurs  na stanowisko redaktora naczelnego “Życia Nasielska“.

Warunki przystąpienia do konkursu:

  1. co najmniej 5-letni staż pracy dziennikarskiej, w tym 2-letni na stanowisku redaktora (umiejętność redagowania stron),
  2. bardzo dobra znajomość problematyki Nasielska i spraw jego mieszkańców,
  3. znajomość prawa prasowego,
  4. znajomość problematyki samorządu terytorialnego (gmina, powiat,województwo).

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju “Życia Nasielska”,
  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający zwłaszcza informację o stażu pracy,
  3. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, wykształcenie i przygotowanie zawodowe,
  4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku redaktora naczelnego,
  5. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  6. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 i nr 153, poz. 1271) w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko redaktora naczelnego.

Dokumenty kandydatów na stanowisko redaktora naczelnego “Życia Nasielska” należy składać w siedzibie N O K, ul. Kościuszki 12, do dnia 10 lipca 2009 do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Konkurs na redaktora naczelnego “Życia Nasielska”.

Na kopercie zawierającej ofertę należy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu. Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest stwierdzenie przez komisję konkursową spełnienia przez kandydata warunków formalnych.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury może odstąpić od wyboru kandydata na stanowisko redaktora naczelnego “Życia Nasielska”, w drodze niniejszego konkursu, bez podania przyczyny.

Ustala się termin otwarcia ofert na dzień 10 lipca 2009 roku,  godz. 13.00 w Nasielskim Ośrodku Kultury, ul. Kościuszki 12.

Data ogłoszenia konkursu: 22.06.2009 r.