Poniedziałek | 22 październik | 2018

Ogłoszenie o przetargu

logo_nok_nowe_-1

Informujemy o zmianie terminu składania ofert. Nowy termin to 9 sierpnia godz. 10.00.

Zapraszamy do składania ofert w przetargu nieograniczonym pn. “Montaż klimatyzacji i modernizacja kotłowni w budynku kina Niwa w Nasielsku”.

Termin składania ofert upływa 7 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00. Zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Poniżej zamieszczamy komplet dokumentacji przetargowej:

1. Ogłosznie

2. SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania,

Załącznik nr 3 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 6a – Wzór umowy dla części 1.

Załącznik nr 6b – Wzór umowy dla części 2.

Załącznik nr 7a– Przedmiary robót dla części 1

Załącznik nr 7b – Przedmiary robót dla części 2

Załącznik nr 8a – Dokumentacja techniczna dla części 1.

Załącznik nr 8b – Dokumentacja techniczna dla części 2.

Załącznik nr 9a – STWIOR dla części 1.

Załącznik nr 9b – STWIOR dla części 2.

OGŁOSZENIE w BZP

Ogłoszenie o zmianie

Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania w części drugiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pisfpol_beztla