Sobota | 22 wrzesień | 2018

Ogłoszenie o przetargu

Dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury

ogłasza przetarg nieograniczony na

Zakup przenośnej estrady plenerowej z zadaszeniem osłaniającym scenę


Numer ogłoszenia: 16278 - 2009; Data zamieszczenia: 03.02.2009

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nasielski Ośrodek Kultury , ul. Tadeusza Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk, woj. mazowieckie, tel. 0-23 69-12-343, faks 0-23 69-12-343

Adres strony internetowej zamawiającego: www.noknasielsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup przenośnej estrady plenerowej z zadaszeniem osłaniającym scenę.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompletna estrada składana, przeznaczona do wielokrotnego montażu o konstrukcji aluminiowej z zadaszeniem o następujących parametrach:

a) SCENA - o wymiarach 10 x 8 m, zbudowana z uniwersalnych podestów scenicznych;

b) ZADASZENIE osłaniające scenę o wymiarach 10 m x 10 m (szerokość x głębokość);

c) PORĘCZE ochronne (z trzech stron sceny), spełniające wymogi przepisów budowlanych i bezpieczeństwa (montowane w łatwy sposób do sceny);

d) SCHODY - 1 komplet z poręczami oraz niezbędnymi uchwytami.

WYMAGANIA DODATKOWE:

1. transport; długość elementów max. 400 cm, wymagane są również nosidła do pokrycia i osłon;

2. skrzynka narzędziowa: wyposażona w zapasowe elementy mocujące oraz komplet narzędzi do montażu, dołączone instrukcje obsługi;

3. gwarancja i serwis:

- okres gwarancji: min. 24 miesiące;

- czas reakcji serwisowej: maximum 3 dni;

- wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu pogwarancyjnego oraz dostaw części zamiennych do przedmiotu zamówienia przez cały okres eksploatacji, nie krócej jednak niż 10 lat od upływu gwarancji.

4. parametry (czas) montażu/demontażu: nie dłuższy niż 4 h w wykonaniu max. 4 osób;

5. aprobaty techniczne, atesty, oraz zgodność z przepisami prawa;

6. dostawa estrady obejmuje transport na miejsce wskazane przez Zamawiającego, pokazowy montaż połączony ze szkoleniem obsługi.

OFERENCI DOŁĄCZAJĄ DO OFERTY:

1. katalog podestów scenicznych zawierający zdjęcia, dane techniczne oraz rozwiązania konstrukcyjne;

2. rysunek konstrukcji zadaszenia zawierające główne wymiary umożliwiający Zamawiającemu ocenę zgodności konstrukcji z wymaganiami zawartymi w SIWZ;

3. katalogi, zdjęcia lub rysunki służące do oceny estetyki estrady.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.00.00-5

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.03.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

a) Opis warunków udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych, a także warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ustawy - prawo zamówień publicznych oraz spełnienie wszystkich wymogów zawartych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). W szczególności:

1. Wykazanie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 i spełnia wymagania art. 22 ust. 1 UPZP

2. Wykazanie, że Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym art. 22 ust. 1 pkt. 1.

3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie.

b) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: spełnia lub nie spełnia. Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, analizując treść złożonej oferty, uwzględniając w szczególności m.in. zgodność załączonych do oferty dokumentów z wymogami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

A) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

B) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.noknasielsk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Nasielski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2009 godzina 10:00, miejsce: Nasielski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki:

SIWZ

zalacznik-nr-1-siwz

zalacznik-nr-2-do-siwz