Poniedziałek | 15 październik | 2018

Sprzedaż środka trwałego

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.( Dz.U. Nr 97 poz. 443 ze zmianami )
Nasielski Ośrodek Kultury z siedzibą w Nasielsku, ul. Kościuszki 12
zaprasza do złożenia ofert w pisemnym przetargu publicznym
na sprzedaż środka trwałego:

Używanej sceny plenerowej w komplecie składającym się z trzech części.

I. Opis sceny.
1. Przenośna scena estradowa rok produkcji 2009) składająca się z:
- podesty sceniczne NIVTEC 2,0 m x1,0 m w ilości 40 szt. - schody
- barierki
- konstrukcja zadaszenia w kształcie łukowym 10mx10m. Belki poziome – obwiednia QYADRO 290/3, pozostałe 290/2. Belki dachowe BISYSTEM 290/2. Słupy (8m) QUADRO 290/3. Producent P.U.H.P LUMEX

2. Wieże Layher 8-metrowe: – 2 szt. Rok Produkcji: 2009

3. Podesty sceniczne ALUSTAGE (z regulacją nóg 0,8-1,4 m)-12 szt. + schody przegubowe z regulacją wysokości. Rok produkcji: 2006.
II. Cena i wadium.
1. Z uwagi na możliwość zainteresowania kupnem pojedynczych części sceny, ustala się następujące ceny wywoławcze:
a. Cena wywoławcza za komplet składający się z trzech części - 75 000,00 zł brutto, wysokość wadium - 7 500,00 zł.
b. Cena wywoławcza za scenę (40 szt. Podestów NIVTEC) z zadaszeniem łukowym 10mx10m - 61 000,00 zł brutto, wysokość wadium- 6 100,00 zł.
c. Cena wywoławcza za kompletne dwie wieże LAYHER 8m każda - 7 000,00, wysokość wadium- 700,00 zł.
d. Cena wywoławcza za 12 szt. Podestów ALUSTAGE - 7 000,00 Zł brutto, wysokość wadium- 700,00 zł.
2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek nr: 42 8226 0008 2001 0000 3607 0002. Termin wpłaty wadium – 25.05.2015 r. do godz. 13:00.
3. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta - zostanie zarachowane na poczet ceny.
III. Scenę można oglądać w siedzibie Sprzedającego po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu tel. 23 691 23 43.
IV. Oferty z dopiskiem ,,Przetarg – scena” zawierające formularz ofertowy, należy dostarczyć w terminie składania ofert, tj. do dnia 22.05.2015 r. do godz.10:00 - do biura w siedzibie Sprzedającego. Otwarcie ofert odbędzie się 26.05.2015 r. w siedzibie Sprzedającego o godz. 10:30.
V. Termin związania ofertą – 30 dni. Formularz ofertowy dostępny na www.noknasielsk.pl.
VI. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości.
VII. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaofiarowali tę samą cenę.

WZÓR OFERTY