Wtorek | 16 październik | 2018

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 14000€

Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert cenowych na prace remontowe pomieszczeń
w budynku NOK w zakresie:
1.    Odpalenie i zeskrobanie farby olejnej ze ścian;
2.    Przetarcie tynków ścian wewnętrznych zaprawą cementową z odgrzybieniem 20%;
3.    Malowanie farbą emulsyjną tynków sufitów dwukrotnie z zagruntowaniem;
4.    Malowanie farbą emulsyjną tynków ścian dwukrotnie z zagruntowaniem;
5.    Wymiana drewnianych drzwi zewnętrznych na stalowe dwuskrzydłowe, ocieplone, malowane z zamkiem antypanicznym o wym. 2,52×2,06;
6.    Szlifowanie starej posadzki z lastriko wylewanego z lakierowaniem.

Rozpoczęcie robót – od dnia podpisania umowy.
W dniu wykonania umowy wykonawca przedstawi kosztorys sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej.
Termin wykonania: do 16 grudnia 2011 r.
Wymagany okres gwarancji: 2 lata.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera załącznik nr 1 (przedmiar robót) dostępny
na stronie internetowej www.noknasielsk.pl.
Załączone przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny, nie są obligatoryjne
dla Wykonawcy i mogą być traktowane jako pomocnicze do przygotowania oferty cenowej.
Oznacza to, że wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na te roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko.
Zaleca się, by Wykonawca dokonał wizji lokalnej na obiekcie przed sporządzeniem kosztorysu ofertowego w celu uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie robót.
Wykonawca we własnym zakresie i samodzielnie uwzględnia w cenie ofertowej elementy niezbędne do wykonania robót.
Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po bezusterkowym odbiorze prac z 14 dniowym terminem realizacji płatności faktury od daty wpływu do Zamawiającego.

Ofertę należy złożyć do dnia 16.11.2011 r., do godz. 12.00 w siedzibie Nasielskiego Ośrodka Kultury, ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk w zaklejonej kopercie (z dopiskiem: Oferta na wykonanie prac remontowych pomieszczeń NOK).

Analiza i wybór oferty nastąpi 16.11.2011 r. o godz. 12.30 w siedzibie NOK.

Załączniki do pobrania:
- Załącznik nr 1 - Kosztorys.

Dyrektor
Nasielskiego Ośrodka Kultury
Marek Tyc