Środa | 17 październik | 2018

OGŁOSZENIE

wiezaOGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO

Dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury

ogłasza sprzedaż środka trwałego – wieże layher 8 m - 2 szt.

Nazwa i siedziba sprzedawcy:

Nasielski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk, tel. 23 691 23 43

Miejsce i termin przetargu:

Otwarcie kopert nastąpi w dniu 20 lipca 2017r.o godz. 1200 w siedzibie NOK,

Cena minimalna 5 000 zł netto.

Oferta powinna zawierać:

  • Oferowaną cenę netto i brutto oraz sposób jej zapłaty
  • Dane oferenta (imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, nr dowodu osobistego oraz NIP)
  • Oświadczenie, że oferent przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

Koszty związane z przewiezieniem wież ponosi zainteresowany.

Oferta powinna być przesłana lub dostarczona osobiście na adres: Nasielski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk.

Oferty należy składać do dnia 20 lipca 2017 r. godz. 1200 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „sprzedaż środka trwałego - wieże layher”

Ogłoszenie o sprzedaży oraz wybór najkorzystniejszej oferty bądź brak wyboru oferenta zostanie ogłoszony na stronie internetowej po adresem www.noknasielsk.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 23 691 23 43.

Okres związania ofertą wynosi 14 dni.

Kryterium wyboru oferty będzie oferowana cena. Przedmiot przetargu nabędzie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę

Termin zapłaty i zakupu:

Przekazanie środka trwałego wraz z dokumentami nastąpi po zawiadomieniu o przyjęciu oferty oraz uiszczeniu na konto BS Nasielsk 42822600082001000036070002 należytej opłaty wynikającej ze złożonej oferty, w terminie 7 dni od dnia poinformowania oferenta.