Sobota | 20 październik | 2018

Dostawa cyfrowego sprzętu kinowego z zestawem 3D dla Nasielskiego Ośrodka Kultury

Nasielsk: Dostawa cyfrowego sprzętu kinowego z zestawem 3D dla Nasielskiego Ośrodka Kultury
Numer ogłoszenia: 45352 - 2013; data zamieszczenia: 01.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nasielski Ośrodek Kultury , ul. Tadeusza Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk, woj. mazowieckie, tel. 0-23 6912343, faks 0-23 6912343.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.noknasielsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa cyfrowego sprzętu kinowego z zestawem 3D dla Nasielskiego Ośrodka Kultury.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oryginalnego, fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego i oryginalnie zapakowanego wyposażenia kinowego i sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI. Opis zamówienia: 1.1. Kinowy projektor cyfrowy w standardzie DCI - 1 szt.; 1.2. Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI - 1 szt. 1.3. Zestaw do projekcji 3D - 1 szt.; 1.4. Odpowiedni obiektyw do projektora cyfrowego umożliwiający projekcje w standardzie DCI w kinie Niwa w Nasielsku - 1 szt.; 1.5. Lampa (kolba) ksenonowa o odpowiedniej mocy dla projekcji cyfrowych, w tym 3D, dla sali przeznaczonej do cyfryzacji w kinie Niwa - 1 szt.; 1.6. Odpowiedni stolik pod zestaw cyfrowy - 1 szt.; 1.7. Dedykowany komputer lub panel sterujący projektora - 1 szt.; 1.8. Procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł - 1 szt.; 1.9. Dostawa, instalacja, okablowanie, uruchomienie i zestrojenie zestawu kina cyfrowego; 1.10. Szkolenie kinooperatorów - 2 osoby; 1.11. Okulary 3D pasywne jednorazowego użytku - 170 szt. 1.12. Dostawa wraz z montażem ekranu kinowego z mikroperforacją do projekcji 3D w systemie pasywnym o wymiarach obrazu 7,85×3,60 m. 1.13 Dostawa zabezpieczenia UPS do cyfrowej aparatury kinowej. 2. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie personelu technicznego (kinooperatorów) w zakresie obsługi dostarczanego sprzętu i wyposażenia, testy rozruchowe, uruchomienie urządzeń. 3. Zamawiający umożliwi wykonawcom zainteresowanym realizacją zamówienia odbycie wizji lokalnej w kinie Niwa w Nasielsku. Wizja lokalna odbywać się będzie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Wizja lokalna jest pomocna do dobrania projektora cyfrowego, obliczenia ogniskowej obiektywu i mocy lampy ksenonowej dla projekcji 3D dla obu formatów filmowych: panorama i kaszeta w kinie Niwa w Nasielsku przy uwzględnieniu odległości ekranu od kabiny projekcyjnej i zestrojeniem z istniejącym nagłośnieniem (Dolby Stereo SR). 4. Okres gwarancji powinien być zgodny z gwarancją udzielaną przez producenta i powinien wynosić minimum 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego i stwierdzeniu, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad. Termin gwarancji ulega przedłużeniu w przypadku zgłoszenia reklamacji o okres zaczynający się datą zgłoszenia jej na piśmie a zakończony dniem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu wolnego od wad czy tez usterek. 5. Świadczenie przeglądu gwarancyjnego minimum jeden raz w roku w okresie gwarancji w ramach zamówienia i w ramach wynagrodzenia ofertowego. 6. Czas reakcji serwisu dotyczącego wykrytych wad i usterek przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji w ciągu 24 godzin od powiadomienia. 7. Świadczenie serwisu pogwarancyjnego oraz dostaw części zamiennych w przeciągu 24 godzin od powiadomienia. 8. Zamawiający zastrzega sobie uczestnictwo Wykonawcy podczas pierwszej projekcji u Zamawiającego. 9. Zamawiający wymaga dołączenia do formularza ofertowego wykonawcy (załącznik nr 1) osobno dla każdego z urządzeń składających się na przedmiot zamówienia opisów technicznych (folderów, katalogów) określających szczegółowe parametry techniczne urządzeń..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.20.00-0, 48.90.00.00-7, 31.51.00.00-4, 30.20.00.00-1, 48.82.00.00-2, 51.11.00.00-6, 80.51.00.00-2, 38.65.34.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.03.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy PZP tj.: 1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada taki obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga wskazania, co najmniej 4 dostaw w okresie 3 ostatnich lat przed upływem składania ofert na kwotę min. 200 tyś. zł każda, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - wartość zamówień powinna być równa bądź większa wartości niniejszego zamówienia. Ocena spełnienia warunków od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest wskazanie przez Wykonawcę informacji o kwalifikacjach osób dostarczających i montujących sprzęt oraz upoważnionych do przeszkolenia pracowników Zamawiającego. Ocena spełnienia warunków od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunków od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

foldery, broszury, opisy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Termin zakończenia wykonania zadania oraz terminy płatności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.noknasielsk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nasielski Ośrodek Kultury ul. Kościuszki 12 05-190 Nasielsk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Nasielski Ośrodek Kultury ul. Kościuszki 12 05-190 Nasielsk.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie współfinansowane jest ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach Programu Operacyjnego: Rozwój kin - Cyfryzacja..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DO POBRANIA:

specyfikacja-istotnych-warunkaw-zamawienia-3d