Poniedziałek | 15 październik | 2018

Ogłoszenie o przetargu

Nasielsk: PRZETARG NIEOGRANICZONY na Dostawę foteli kinowych do kina NIWA w Nasielsku (Kod CPV - 39113100-8 Fotele)
Numer ogłoszenia: 227538 - 2009; data zamieszczenia: 07.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Nasielski Ośrodek Kultury , ul. Tadeusza Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk, woj. mazowieckie, tel. 0-23 6912343, faks 0-23 6912343.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.noknasielsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY na Dostawę foteli kinowych do kina NIWA w Nasielsku (Kod CPV - 39113100-8 Fotele).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 175 szt. foteli kinowych do kina NIWA w Nasielsku. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi w SIWZ. 1.3.1) Wymagania dodatkowe: Wszelkie materiały, z których wykonane będą fotele, muszą spełniać wymogi odnośnych przepisów przeciwpożarowych, bhp oraz sanitarnych (tj. materiały muszą być łatwo zmywalne - łatwe do utrzymania w czystości) oraz posiadać odpowiednie atesty na potwierdzenie spełniania tych wymogów: przede wszystkim atesty/kalsyfikacje z zakresu: zapalność, toksyczność, dymotwórczość oraz wytrzymałość. 1.3.2) Fotele nie mogą posiadać: miejsca na kubki, tacki, zagłówka, drewnianych lub plastykowych nakładek. 1.3.3) Materiał podłokietnika jest taki sam jak materiał wyścielający tył fotela. Dopuszczalny typ tego materiału to drewno lub plastik. 1.3.4) Pomiędzy fotelami w każdym rzędzie musi znajdować się tylko 1 podłokietnik. Podłokietniki nie mogą być podnoszone. Przestrzeń między podłokietnikiem a siedzeniem fotela musi być zabudowana..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.31.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

*a) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych, a także warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ustawy - prawo zamówień publicznych oraz spełnienie wszystkich wymogów zawartych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). W szczególności: 1. Wykazanie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 i spełnia wymagania art. 22 ust. 1 UPZP. 2. Wykazanie, że Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym art. 22 ust. 1 pkt. 1. 3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. b) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: spełnia/nie spełnia: Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, analizując treść złożonej oferty, uwzględniając w szczególności m.in. zgodność załączonych do oferty dokumentów z wymogami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy , sporządzone wg Załącznika nr 2 do SIWZ. 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) W celu potwierdzenia spełnienia wymagań Zamawiającego dot. jakości przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również załączyć do oferty oświadczenia, dokumenty, próbki i zdjęcia wskazane w pkt 3.6 SIWZ. 4) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 5) W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony notarialnie odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

* 1 - Cena - 60
* 2 - Wygoda siedzenia na fotelu - 20
* 3 - Estetyka i jakość wykonania fotela - 12
* 4 - Gwarancja - 5
* 5 - Możliwość stworzenia love seat - 3

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.noknasielsk.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nasielski Ośrodek Kultury ul. Kościuszki 12 05-190 Nasielsk.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2009 godzina 12:00, miejsce: Nasielski Ośrodek Kultury ul. Kościuszki 12 05-190 Nasielsk.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane jest z programu operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ROZWÓJ KIN I DYSTRYBUCJA FILMU - priorytet II: Rozwój infrastruktury kin, Zadanie: Wymiana foteli w kinie NIWA w Nasielsku.
specyfikacja-istotnych-warunkaw-zamówienia

wyjaśnienia-do-siwz