Czwartek | 20 wrzesień | 2018

Regulamin kina NIWA

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Kina NIWA

w Nasielskim Ośrodku Kultury

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Wstęp do Sali Kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.

2. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

3. Bilet ważny jest jedynie na wskazany na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.

4. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki został zakupiony.

5. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.

6. Fotel na Sali Kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.

7. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na Salę Kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie. W niektórych przypadkach zezwala się na uczestnictwo w seansie osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że  jest w towarzystwie opiekuna prawnego.

8. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Nasielski Ośrodek Kultury w Kinie kategorycznie zabrania się:

a) Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.). DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.

b) Korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji filmów.

c) Spożywania alkoholu, palenia papierosów i innych używek.

d) Głośnego zachowania zakłócającego oglądanie filmu lub utrudniającego uczestnictwo w imprezie.

9. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Kina.

10. Za rzeczy pozostawione na Sali Kina nie ponosimy odpowiedzialności.

11. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie na Sali Kina porządku.

12. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.

13. W poniedziałki i wtorki kino jest nieczynne, chyba, że w repertuarze jest zawarta inna informacja.

14. Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez wcześniejszego informowania o tym na stronie internetowej i gablotach NOK.

15. Kino nie ponosi odpowiedzialności za błędne terminarze w innych mediach.

§ 2. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Informacje o seansach filmowych i sposobie ich rezerwacji oraz zakupie biletów można uzyskać na naszej stronie internetowej www.noknasielsk.pl, pod numerem telefonu 23 691 23 43 lub osobiście w kasie kina.

2. Rezerwacji miejsc oraz zakupu biletów online na seanse filmowe-imprezy można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.noknasielsk.pl nie później jednak niż 60 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu – rozpoczęcia imprezy.

3. Rezerwacji na seanse filmowe-imprezy można w każdej chwili unieważnić telefonicznie lub w Kasie Kina podając nazwisko i/lub numer rezerwacji.

4. Kasa Kina czynna jest na 30 minut przed pierwszym zaplanowanym seansem aż do czasu rozpoczęcia ostatniego seansu - w danym dniu.

5. Zarezerwowane bilety na seanse filmowe-imprezy należy odebrać nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, po upływie tego terminu rezerwacja zostanie anulowana automatycznie.

6. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu. Zwrot możliwy jest najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem seansu okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym. Nie ma możliwości zwrotu gotówki za bilety zakupione Voucherem.

7. Kasjer ma prawo odmówić zwrotu za bilety, jeśli zaistnieją przyczyny formalne (np. brak środków w kasie, brak paragonu, brak potwierdzenia dokonania płatności).

8. Kasa Kina jest zamykana 10 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.

9. Bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup 20 osobowych i większych.

10. Wejścia na seans opiekunów grup zorganizowanych zależne są od liczby osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:

a) Wiek przedszkolny; grupa 10 podopiecznych do 6-tego roku życia – 2 opiekunów.

b) Wiek wczesnoszkolny; grupa 10 podopiecznych do 10-tego roku życia – 1 opiekun.

c) Wiek szkolny i późno szkolny; grupa 15 podopiecznych od 10-tego do 18-tego roku życia – 1 opiekun,

d) Grupy zorganizowane pozaszkolne; grupa 15 podopiecznych 1 opiekun.

11. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, osobom uczącym się do 26 roku życia oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji przy wejściu do sali kina lub przy kasie biletowej.

12. Legitymacje emeryta-rencisty (plus dokument ze zdjęciem) studenckie, uczniowskie, sprawdzone są wraz z biletami przy wejściu na salę lub przy kasie w momencie sprzedaży biletu.

13. Kasjer odmówi sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:

a) Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszych deklaracji repertuarowych, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do ich wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem Kontrahentów,

b) W przypadku, gdy Klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych Klientów.

c) Wystąpienia sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Nasielskiego Ośrodka Kultury.

14. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej, na zasadach określonych w Postanowieniach Szczegółowych za niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:

a) Klient chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu filmowego lub imprezy z powodów nieleżących po stronie Nasielskiego Ośrodka Kultury.

b) Klient chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie filmowym lub w imprezie z przyczyn nieleżących po stronie Nasielskiego Ośrodka Kultury.

c) Klient chce dokonać zwrotu biletów zbiorowych później niż 24 h przed seansem kinowym lub imprezą, na którą bilet zbiorowy został sprzedany.

15. Na projekcje filmów w kinie NIWA obowiązują następujące ceny biletów:

Środa-Czwartek Normalny - 15 zł, Ulgowy - 12,

Piątek-Niedziela Normalny - 18 zł, Ulgowy - 15,

Bilet grupowy - 12/os.

Bilet grupowy szkolny - 10 zł/os.

Jednocześnie informujemy, że wyżej wymienione ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu lub w wyniku akcji promocyjnych kina.

W przypadku projekcji cyfrowych 3D klient musi posiadać odpowiednie okulary. Można je również nabyć w kasie kina. Koszt zakupu okularów wynosi 4 zł.

16. Klient może nabyć w Kasie kina Vouchery, które są dokumentem uprawniającymi Posiadacza Vouchera do jego wymiany na bilety do kina. Posiadacz Voucherów może dokonać zakupu biletów na dowolny seans filmowy o równowartości jego nominału. Każdy Voucher posiada: unikalny numer, wartość nominalną brutto oraz datę ważności.

17. Voucher jest ważny od momentu sprzedaży do terminu wyznaczonego w polu „data ważności”. Zrealizowanie Vouchera po terminie ważności jest niemożliwe. Vouchery nie mogą się sumować, nie mogą być zamienione ani w całości ani w części na gotówkę. Jeśli wartość biletu jest wyższa od nominału określonego na Voucherze, posiadacz Vouchera nie może dopłacić różnicy.

18. O chęci wymiany vouchera na bilet do kina należy poinformować pracownika kasy kina tuż przed dokonaniem transakcji.

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Na całym terenie Kina obowiązuje zakaz palenia i spożywania alkoholu.

2. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren Kina, chyba, że jest to pies opiekun osoby niepełnosprawnej posiadający odpowiednie uprawnienia.

3. Kwestie sporne związane z interpretacją niniejszego Regulaminu rozstrzyga wyłącznie Dyrekcja Nasielskiego Ośrodka Kultury.